فرم پرداخت باز مای لیان

این فرم جهت پرداخت باز با مبالغ دلخواه به حساب مای لیان طراحی شده و پرداخت های انجام شده توسط شماره پیگیری ارائه شده قابل استناد خواهد بود