گروه برنامه نویسی مای لیان در راستای تکمیل پرسنل خود از همشهریان محترم واجد شرایط ساکن شهر بوشهر استخدام به عمل می آورد.